Velkommen til Ultrafilter webshop, Log ind eller Opret ny kontoMit Kundecenter - Log ud

DK NO SE EU

Dine rettigheder - Den nye oplysnignspligt

Inden der indgås en aftale om en vare eller en ikke finansiel tjensteydelse, skal den erhvervsdrivende, hvis aftalen indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg, på klar og tydelig måde give forbrugeren oplysning om følgende: 

 1. Varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber i et omfang, der svarer til kommunikationsteknikken og til varen eller tjensteydelsen.
 2. Den erhvervsdrivendes identitet og den fysiske adresse, hvor den erhversdrivende er etableret, samt eventuelle telefon, Fax og E-mail adresse.
 3. Hvor det er relevant, identitet og den fysiske adresse på den erhvervsdrivende, som der handles på vegne af. 
 4. Den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes forretningssted og, hvor det er relevant, adresse på forretningsstedet for den erhvervsdrivende, som handles på vegne af, hvis den er forskellig fra den adresse, der er opgivet i overensstemmelse med nr 3 og hvortil forbugeren kan indgive eventuelle klager.
 5. Den samlede pris for varen elelr tjensteydelsen inklusiv afgifter eller, hvis varens eller tjensteydelsens art gør, at prisen ikke med rimlighed kan udregnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen skal udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, leveringeller porto og enhver anden omkostning eller, hvor disse omkostninger ikke med rimlighed kan udregnes på forhånd, oplysning om at der kan forekomme sådanne yderligere omkostninger.
 6. De samlede udgifter pr. afregningsperiode, hvor der er tale om tidsudbestemte aftaler eller abonnementsaftaler, herunder de samlede månedelige udgifter, der betales med et fast beløb, eller hvor de samlede udgifter ikke kan udregnes på forhånd, oplysning om, hvordan prisen skal udregnes.
 7. Eventuelle omkostninger for forbrugeren ved anvendelse af den pågældende fjernkommunikationsteknik til indgåelse af aftalen, når de beregnes efter en anden takst end grund takst
 8. Vilkær om betaling, levering, opfyldelse, det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende forpligter sig til at levere varen eller yde tjensteydelsen, og, hvor det er relevant, den erhvervsdrivende praksis for klagebehandling.
 9. Hvorvidt der er fortrydelsesret , og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende, jf. §20, samt den standardfortrydelsesformular, der er angivet i bilag 3 til loven. 
 10. Hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, jf. § 18, stk 2 og 3, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende.
 11. Hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret
 12. Hvor det er relevant, at forbrugeren skal betale udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse og i forbindelse med aftaler om fjernsalg, hvis varen i kraft af sin art ikke kan retuneres med normal post, udgifterne til returnering af varen.
 13. At forbrugeren ved tilbagetræden fra en tjensteydelsesaftale, hvis aftalens opfyldelse på forbrugerens utrykkelige anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb, skal betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger i henhold til §25, stk. 1 og 2. 
 14. At købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
 15. Hvor det er relevant, eftersalgskundebistand og betingelserne herfor, eftersalgsservice og handelsmæssige garantier.
 16. Relevante adfærdskodeks og hvor det er relevant, oplysning om, hvordan eksemplarer heraf kan fremskaffes. 
 17. Hvor det er relevant, aftalens varighed eller tidsubestemte aftaler eller foraftaler, der forlænges automatisk, betingelserne for at opsige aftalen. 
 18. Hvor det er relevant, minimumsvarigheden af forbrugerens forpligtelser i henhold til aftalen. 
 19. Hvor det er relevant, forskud eller andre finansielle garantier, som forbrugeren skal betale eller stille efter anmodning fra den erhvervsdrivende, og betingelserne herfor.
 20. Hvor det er relevant, funktionaliteten, herunder gældende tekniske beskyttelsesforanstaltninger, for digitalt indhold. 
 21. Hvor det er relevant, det digitale indholds evne til at fungere sammen med hardware og software, i henhokld til hvad den erhvervsdrivende ved eller med rimlighed burde have vidst. 
 22. Hvor det er relevant, mulighed for klageadgang og i givet fald om fremgangsmåden ved klage. 

 

Har de spørgsmål vedrørende den nye forbrugeraftalelov, er de velkommen til at tage kontakt.